304 Language School

Young Learners English

ครอสภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุ 3 - 17 ปี

คอร์สภาษาอังกฤษ มาตรฐานสากล

CEFR Standard

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมีทั้งหมด 4 ระดับ                                                มาตรฐาน CEFR  เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้ควบคู่กับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับโลก โดยเริ่มต้นจากระดับ Starters, Movers, Flyers, KET โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาพร้อมกับความมั่นใจในการสื่อสารที่มากขึ้น

Neuro Kids

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก (อายุ 3- 6 ปี)

คอร์สพัฒนาทักษะสมองสำหรับเด็กเล็ก การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมที่ประกอบกับความรู้ภาษาอังกฤษ

YLE-Starters

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (อายุ 7-12 ปี)

คอร์สสำหรับปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ  ผ่านกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนุกในการเรียนรู้ พร้อมกับสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

YLE-Movers

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (อายุ 7-12 ปี)

คอร์สที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  และสร้างความมั่นใจในผ่านหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 

YLE-Flyers

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (อายุ 7-12 ปี)

คอร์สที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบเนื้อหาที่แตกต่างกันได้ ผ่านการฟัง พูด อ่าน และเขียน

KET Plus

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับวัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี)

คอร์สที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น (Debate) กับเนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในเชิงวิชาการ

ค้นหาคอร์สที่ใช่สำหรับคุณ

เรามีบริการวัดระดับภาษา ให้คำปรึกษา