304 Language School

English Courses

เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมกับข้อสอบมาตราฐานยูโรป (CEFR)                          ทุกครอสภาษาอังกฤษของ Cambridge304LS ใช้การเรียนการสอนมาตรฐาน Common European Framework of References (CEFR)          ที่ได้การยอมรับจากบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก

Corparate Leaners English (CLE)

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในองค์กร ที่มุ่งเน้นสร้างให้คุณเป็นผู้นำ ที่มุ่งกับการฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง สร้างความเป็นผู้นำในตัวคุณผ่านการ Debate ในห้องเรียนทำให้ทั้งประสบการณ์สื่อสาร และCritical thinking ในเนื้อหาการเรียนรู้

Adults Learner English (ALE)

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยหลักที่เป็นเอกลักษณ์ที่เน้นการใช้ Critical Thinking ประกอบกับเทคนิคการสอน VAK 

Young/Kid Learners English

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้เด็ก วัย 7-12 ปี ผ่านมาตรฐานประเทศอังกฤษ ประกอบกับเทคนิคการเรียนแบบ VAK ที่เป็นเทคนิคการเรียนการสอนเฉพาะของ Cambridge304LS

Private Course

คอร์สภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว ที่ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นสูงสามารถออกแบบเนื้อหาและเวลาเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้สูงสุด